ประกาศรับหนังสือเรียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยกระทำผิดของเด็ก และ 177494 การสืบสวน-สอบสวนฯ ประจำภาคการศึกษา 2/63 รศ.ไทพีศรีน

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศรับหนังสือเรียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยกระทำผิดของเด็ก และ 177494 การสืบสวน-สอบสวนฯ ประจำภาคการศึกษา 2/63 รศ.ไทพีศรีน

ประกาศรับหนังสือเรียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยกระทำผิดของเด็ก และ 177494 การสืบสวน-สอบสวนฯ ประจำภาคการศึกษา 2/63 รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

งดการเรียนการสอนทั้ง 2 กระบวนวิชา และให้นักศึกษามารับหนังสือเรียน ที่ห้องงานบริการการศึกษาฯ ชั้น 1 ตึกคณะนิติศาสตร์

หมายเหตุ งดการเรียนการสอนจนกว่าจะมีประกาศในครั้งต่อไป