แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Chuo University Fall 2021

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Chuo University Fall 2021 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Chuo University Fall 2021

ด้วย Chuo University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ศึกษา มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีการศึกษา (แต่ต้องไม่อยู่ในชั้นปีสุดท้ายของการศึกษา)
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และผลคะแนนภาษาญี่ปุ่น JLPT ไม่ต่ำกว่าระดับ N3
- เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา
- ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าครองชีพรายเดือน ฯลฯ

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม ได้ที่ https://qrgo.page.link/dEuNt

ส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร 053-942936 อีเมล lawcmu@hotmail.com

สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา: ปิดรับสมัครภายในวันที่ 10 มกราคม 2564 สำหรับระดับปริญญาตรี: ปิดรับสมัครภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ