แสดงรายละเอียดข่าวพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Beihai Asia International Arbitration Centre (BAIAC)

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Beihai Asia International Arbitration Centre (BAIAC) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Beihai Asia International Arbitration Centre (BAIAC)

คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Beihai Asia International Arbitration Centre (BAIAC), Singapore รูปแบบออนไลน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ Professor Steve Ngo, President of BAIAC, Singapore ร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ