พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Beihai Asia International Arbitration Centre (BAIAC)

ข่าวผู้บริหาร

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Beihai Asia International Arbitration Centre (BAIAC)

คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Beihai Asia International Arbitration Centre (BAIAC), Singapore รูปแบบออนไลน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ Professor Steve Ngo, President of BAIAC, Singapore ร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่