แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Toyo University Fall 2021 Exchange Program (หมดเขตรับสมัคร 5 ก.พ. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Toyo University Fall 2021 Exchange Program (หมดเขตรับสมัคร 5 ก.พ. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Toyo University Fall 2021 Exchange Program (หมดเขตรับสมัคร 5 ก.พ. 2564)

Toyo University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา Fall 2021 Exchange Program กำหนดจัดขึ้นระหว่าง กันยายน 2564 - มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถเสนอชื่อนักศึกษาได้ 2 คน ต่อปี นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร
2. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 เป็นต้นไป
3. มีผลคะแนน JLPT ตั้งแต่ระดับ N2 ขึ้นไป

นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Application for Admission for Exchange Students
2. Academic Reference
3. Personal Statements
4. Copy of Passport
5. Official Academic Transcript and the explanation of the evaluation
6. Copy of JLPT Certificate (N1 or N2)
7. ID Photo data JPEG March 24
8. Application for Certificate of Eligibility
9. Financial Supporting Documents
10. Copy of Passport
11. ID Photo data
12. Certificate of Health (Please get a medical check-up after April 1)

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.toyo.ac.jp/en/international-exchange/prospective/Study-Abroad-Program-at-Toyo/apply/ ส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร 053-942936 อีเมล lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ