แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา177361ตอน 002,วิชา177222 ตอน 002และ801 ผู้สอน อ.ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา177361ตอน 002,วิชา177222 ตอน 002และ801 ผู้สอน อ.ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา177361ตอน 002,วิชา177222 ตอน 002และ801 ผู้สอน อ.ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา177361ตอน 002,วิชา177222 ตอน 002และ801 ผู้สอน อ.ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

งดสอน
วัน จันทร์ ที่ 28 ธ.ค. 63
-กระบวนวิชา 177361 ตอน 002 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1403
วัน อังคาร ที่ 29 ธ.ค. 63
-กระบวนวิชา 177222 ตอน 002 เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง LB 1403
-กระบวนวิชา 177222 ตอน 802 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1402

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ