ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177447 กฎหมายที่ดิน ตอน 001, 801 อ.สุรสิทธิ์ ธรรมรังษี

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177447 กฎหมายที่ดิน ตอน 001, 801 อ.สุรสิทธิ์ ธรรมรังษี

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177447 กฎหมายที่ดิน ตอน 001, 801 อ.สุรสิทธิ์ ธรรมรังษี

วัน อังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1403