แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177447 กฎหมายที่ดิน ตอน 001, 801 อ.สุรสิทธิ์ ธรรมรังษี

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177447 กฎหมายที่ดิน ตอน 001, 801 อ.สุรสิทธิ์ ธรรมรังษี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177447 กฎหมายที่ดิน ตอน 001, 801 อ.สุรสิทธิ์ ธรรมรังษี

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177447 กฎหมายที่ดิน ตอน 001, 801 อ.สุรสิทธิ์ ธรรมรังษี

วัน อังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1403

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ