ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการยื่นคำร้องขออักษรลำดับขั้น V

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการยื่นคำร้องขออักษรลำดับขั้น V

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการยื่นคำร้องขออักษรลำดับขั้น V ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ให้ดำเนินการส่งเอกสารที่งานบริการการศึกษา ภายในเวลา 16.00 น. เพื่อจะได้รวบรวมเสนอให้หัวหน้าภาควิชาลงลายมือชื่อต่อไปค่ะ