แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการยื่นคำร้องขออักษรลำดับขั้น V

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการยื่นคำร้องขออักษรลำดับขั้น V - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการยื่นคำร้องขออักษรลำดับขั้น V

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการยื่นคำร้องขออักษรลำดับขั้น V ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ให้ดำเนินการส่งเอกสารที่งานบริการการศึกษา ภายในเวลา 16.00 น. เพื่อจะได้รวบรวมเสนอให้หัวหน้าภาควิชาลงลายมือชื่อต่อไปค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ