แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ทุน MEXT Scholarship เพื่อศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ณ Chuo University ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขตรับสมัคร 7 ม.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์ทุน MEXT Scholarship เพื่อศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ณ Chuo University ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขตรับสมัคร 7 ม.ค. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุน MEXT Scholarship เพื่อศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ณ Chuo University ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขตรับสมัคร 7 ม.ค. 2564)

ด้วย Chuo University ประเทศญี่ปุ่น ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา MEXT Scholarship เพื่อศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประเภท Non- Degree Research Student ณ Chuo University ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 โดยผู้สนใจสมัครขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เกิดตั้งแต่ 2 เมษายน 1986 เป็นต้นไป
2. ไม่เป็นผู้ถือสัญชาติญี่ปุ่น
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและเป็นผู้มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30/3.00 หรือ 3.00/4.00
4. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง
5. มีผลสอบ JLPT ระดับ N2 ขึ้นไป หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B2

ผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนสนับสนุนรายเดือนจำนวน 143,000 เยนต่อเดือน (สูงสุด 18 เดือน) ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าเดินทางระหว่างประเทศ ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัคร ดังนี้

1. Recommendation Letter
2. Chuo Application
3. Application for Japanese Government (MEXT) scholarship with photograph
4. Field of Study and Study Program
5. Photocopy of your passport, Birth Certificate, Certificate of Family Register
6. Certificate mentioned about your citizenship
7. Transcript of Academic Record
8. Certificate of Graduation/ completion of the university and/or graduate school attened
9. Certificate of undergraduate and/or Post graduate Degree(S), or a photocopy of University Diploma, etc.
10. Certificate or other materials which prove that student’s academic performance
11. Summary of the thesis
12. Photocopy of the certificate that shows Japanese/English language ability
13. Certificate of Health

ผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าว ดูรายละเอียด และเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1945
และส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร 053-942936 อีเมล lawcmu@hotmail.com หมดเขตรับสมัครวันที่ 7 มกราคม 2564

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ