แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177220 กฎหมายสัญญาทางธุรกิจ ตอน 001

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177220 กฎหมายสัญญาทางธุรกิจ ตอน 001 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177220 กฎหมายสัญญาทางธุรกิจ ตอน 001

ประกาศงดสอน
กระบวนวิชา 177220 กฎหมายสัญญาทางธุรกิจ ตอน 001
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เวลา 11.00-12.30 น. ณ ห้อง LB1401
อาจารย์ผู้สอน ผศ.ศักดิ์ชาย จินะวงศ์

*** หมายเหตุ ตอน 002 เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้อง LB1402 เรียนตามปกติค่ะ ***

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ