ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177220 กฎหมายสัญญาทางธุรกิจ ตอน 001

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177220 กฎหมายสัญญาทางธุรกิจ ตอน 001

ประกาศงดสอน
กระบวนวิชา 177220 กฎหมายสัญญาทางธุรกิจ ตอน 001
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เวลา 11.00-12.30 น. ณ ห้อง LB1401
อาจารย์ผู้สอน ผศ.ศักดิ์ชาย จินะวงศ์

*** หมายเหตุ ตอน 002 เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้อง LB1402 เรียนตามปกติค่ะ ***