แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Kyoto University Fall 2021 (ปิดรับสมัคร 4 ม.ค. 2563)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Kyoto University Fall 2021 (ปิดรับสมัคร 4 ม.ค. 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Kyoto University Fall 2021 (ปิดรับสมัคร 4 ม.ค. 2563)

ด้วย Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ชั้นปีที่ 1 – 3) และบัณฑิตศึกษา ที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาญี่ปุ่นตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด จำนวนไม่เกิน 4 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Kyoto University Fall 2021

- ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

- ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

- โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ ฯลฯ

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครที่ https://qrgo.page.link/wbku4 และส่งเอกสารประกอบการสมัครที่พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 4 มกราคม 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ