แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ ASEAN in Today's World 2021 Online Program (หมดเขต 31 ธ.ค. 2563)

ประชาสัมพันธ์ ASEAN in Today's World 2021 Online Program (หมดเขต 31 ธ.ค. 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ ASEAN in Today's World 2021 Online Program (หมดเขต 31 ธ.ค. 2563)

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดโครงการ ASEAN In Today's World 2021 Online Program กิจกรรมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 19 มีนาคม 2021 ในรูปแบบออนไลน์ กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออกที่ครอบคุลมด้านภาษาและวัฒนธรรม อาเซียนศึกษา นวัตกรรมและสังคมพหุวัฒนธรรมของเอเชีย โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร 81,200 เยน

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
2. ผลคะแนนโดยเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
3. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษดังนี้ TOEFL IBT-68/ CBT-190/ PBT-530 หรือ IELTS (Academic) - Band 5.5
ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้
1. Application Form
2. Academic Transcript (pdf)
3. Completed Reference Letter Form
4. Essay (Word)
5. Language Proficiency Certificate (pdf)
6. Completed Statement of English Proficiency Form (Word or pdf)

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.isc.kyushu-u.ac.jp/astw/ และ https://www.isc.kyushu-u.ac.jp/astw/online2021#2021_ag

หมดเขตส่งเอกสารการสมัครวันที่ 31 ธันวาคม 2563

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ