แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล กิจกรรมส่งเสริมการประเมินกระบวนวิชาและอาจารย์ออนไลน์ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล กิจกรรมส่งเสริมการประเมินกระบวนวิชาและอาจารย์ออนไลน์ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล กิจกรรมส่งเสริมการประเมินกระบวนวิชาและอาจารย์ออนไลน์ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล กิจกรรมส่งเสริมการประเมินกระบวนวิชาและอาจารย์ออนไลน์ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อตามไฟล์เอกสารแนบ

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลสามารถมารับรางวัลได้ที่ ห้องงานบริการการศึกษาฯ ชั้น 1 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ