แสดงรายละเอียดข่าวกิจกรรม "มช. จิตอาสาพัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

กิจกรรม "มช. จิตอาสาพัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรม

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหมา ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "มช. จิตอาสาพัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ณ ลานน้ำพุ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 โดยมีนางวิวรรณ ศรีทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย กล่าวรายงาน ภายในกิจกรรมมีบุคคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ตัดหญ้า ทำความสะอาด ขัดสี ทาสีรั้ว บริเวณแนวรั้วรอบ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสา มีส่วนร่วมรับผิดชอบพื้นที่ที่ตนเองอยู่อาศัย เป็นการทำประโยชน์เพื่อชุมชน สังคม ส่วนรวม และยังเป็นการปลูกฝังให้บุคลากรและนักศึกษามีความรักและผูกพันกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม้ โดยคณะนิติศาสตร์นำโดย นายวิสูตร ลิ่วเกียรติ เลขานุการคณะนิติศาสตร์ นายสวัสดิ์ กุระนัย นายโสภาค พิชวงค์ นายวีรยุทธ บุญมาปะ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ