แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเริ่มเรียน กระบวนวิชา 177352 องค์กรระงับข้อพิพาทและจริยธรรมฯ ตอน 801 ภาคพิเศษ ผู้สอน อ.ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศเริ่มเรียน กระบวนวิชา 177352 องค์กรระงับข้อพิพาทและจริยธรรมฯ ตอน 801 ภาคพิเศษ ผู้สอน อ.ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเริ่มเรียน  กระบวนวิชา 177352 องค์กรระงับข้อพิพาทและจริยธรรมฯ ตอน 801 ภาคพิเศษ ผู้สอน อ.ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศเริ่มเรียน กระบวนวิชา 177352 องค์กรระงับข้อพิพาทและจริยธรรมฯ ตอน 801 ภาคพิเศษ ผู้สอน อ.ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563
เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง LB 1404

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ