แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Specified Nonprofit Corporation Society of Japanese Language Education in Southeast Asia (JALESEA) รุ่น 5

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Specified Nonprofit Corporation Society of Japanese Language Education in Southeast Asia (JALESEA) รุ่น 5 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Specified Nonprofit Corporation Society of Japanese Language Education in Southeast Asia (JALESEA) รุ่น 5

ด้วยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือทางวิชาการกับ Specified Nonprofit Corporation Society of Japanese Education in Southeast Asia (JALESEA) มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบทุนเรียนภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 50 ทุน โดยให้ทางสถาบันภาษาเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการและประสานงานโครงการ Specified Nonprofit Corporation Society of Japanese Education in Southeast Asia (JALESEA) รุ่น 5 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.li.cmu.ac.th/?page=news_detail&id=1235

ทั้งนี้ สถาบันภาษาได้มอบหมายให้ นางสาวเพียงฟ้า เกษมสุข (พนักงานปฏิบัติงาน) หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 943751 – 3 ต่อ 30 อีเมล piangfah.k@cmu.ac.th เป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ