แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์การทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนธันวาคม 2563 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนธันวาคม 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายสนับสนุนให้นักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ English Proficiency Test for Undergraduate Student (EPTUS) เพื่อให้นักศึกษานำผลการทดสอบภาษาอังกฤษมาเป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ นั้น

กองวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4 /2563 ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยมีตารางเวลาสอบดังนี้

- 16 ธันวาคม 2563  เวลา 10.00 - 12.00 น.  
   เวลา 14.00 - 16.00 น.  
- 23 ธันวาคม 2563  เวลา 10.00 - 12.00 น.  
   เวลา 14.00 - 16.00 น.  
**จำกัดจำนวน 25 คน/รอบ**

1. สำหรับนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้ารับการทดสอบฯ สามารถลงทะเบียนได้โดยแสกน QR Code ด้านล่าง (หมดเขตการลงทะเบียนวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ก่อนเวลา 16.30 น.)

2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนในระบบแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาสอบได้ สามารถตรวจสอบการลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ที่ https://forms.gle/1LVChX899V6Bp4NB7

3. เมื่อตรวจสอบรายชื่อเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะต้องชำระค่ามัดจำการสอบ รายละ 100 บาท ณ ชั้น 1 ห้องประชาสัมพันธ์ สถาบันภาษา เพื่อป้องกันการขาดสอบ โดยขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ก่อนเวลา 16.00 น. สำหรับรอบวันที่ 16 ธันวาคม 2563 และ ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ก่อนเวลา 16.00 น. สำหรับรอบวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ตามลำดับ ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับเงินมัดจำคืนเต็มจำนวนเมื่อนักศึกษาเข้ารับการทดสอบตามที่ได้ลงทะเบียนไว้

กองวิเทศสัมพันธ์ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรอบวันและเวลาสอบ หากจำนวนนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบของรอบนั้นๆ มีน้อยกว่า 10 คน ซึ่งกองวิเทศสัมพันธ์จะแจ้งนักศึกษาให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวศุภนิดา คหนุรักษ์ โทร 43665 อีเมล supanida.k@cmu.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ