แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001,801

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001,801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001,801

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001,801

วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 (ตอน 001,801เรียนรวมกัน)
เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง LB 1201

***เริ่มเรียน วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563***

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ