แสดงรายละเอียดข่าว



ต้อนรับผู้แทนจาก สถาบันอนุญาโตตุลาการ

ต้อนรับผู้แทนจาก สถาบันอนุญาโตตุลาการ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับผู้แทนจาก สถาบันอนุญาโตตุลาการ

ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.สุธาสินี สุภา หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย และอาจารย์วาทิศ โสตถิพันธุ์ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก สถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center: THAC) และร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในรูปแบบ THAC x CMU เพื่อให้เกิด Start up ด้านอนุญาโตตุลาการและการระงับข้อพิพาท และ ด้านอื่นๆ ในภาคเหนือ ณ ห้องประชุม 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ