ต้อนรับผู้แทนจาก สถาบันอนุญาโตตุลาการ

ข่าวผู้บริหาร

ต้อนรับผู้แทนจาก สถาบันอนุญาโตตุลาการ

ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.สุธาสินี สุภา หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย และอาจารย์วาทิศ โสตถิพันธุ์ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก สถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center: THAC) และร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในรูปแบบ THAC x CMU เพื่อให้เกิด Start up ด้านอนุญาโตตุลาการและการระงับข้อพิพาท และ ด้านอื่นๆ ในภาคเหนือ ณ ห้องประชุม 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่