แสดงรายละเอียดข่าวการประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ ระดับชาติ หัวข้อ จินตนาการใหม่ ภูมิทัศน์นิติศาสตร์ไทย

การประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ ระดับชาติ หัวข้อ จินตนาการใหม่ ภูมิทัศน์นิติศาสตร์ไทย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ ระดับชาติ หัวข้อ จินตนาการใหม่ ภูมิทัศน์นิติศาสตร์ไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “จินตนาการใหม่ ภูมิทัศน์นิติศาสตร์ไทย” (Re – imagining Thai Legal Landscape) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม Furama จ.เชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ