การประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ ระดับชาติ หัวข้อ จินตนาการใหม่ ภูมิทัศน์นิติศาสตร์ไทย

ข่าวผู้บริหาร

การประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ ระดับชาติ หัวข้อ จินตนาการใหม่ ภูมิทัศน์นิติศาสตร์ไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “จินตนาการใหม่ ภูมิทัศน์นิติศาสตร์ไทย” (Re – imagining Thai Legal Landscape) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม Furama จ.เชียงใหม่