แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177220 กฎหมายสัญญาทางธุรกิจ ตอน001,002,801,802 ผู้สอน ผศ. ศักดิ์ชาย จินะวงค์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177220 กฎหมายสัญญาทางธุรกิจ ตอน001,002,801,802 ผู้สอน ผศ. ศักดิ์ชาย จินะวงค์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177220 กฎหมายสัญญาทางธุรกิจ ตอน001,002,801,802 ผู้สอน ผศ. ศักดิ์ชาย จินะวงค์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177220 กฎหมายสัญญาทางธุรกิจ ตอน001,002,801,802 ผู้สอน ผศ. ศักดิ์ชาย จินะวงค์

ตอน 001 (ภาคปกติ) เวลา 13.00 - 14.30น. ห้อง LB 1401
- วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563
- วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563
*เริ่มเรียน วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563*


ตอน 002 (ภาคปกติ) เวลา 14.30 - 16.00น. ห้อง LB 1402
- วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563
- วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563
*เริ่มเรียน วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563*


ตอน 801 (ภาคพิเศษ) 16.30-19.30น. ห้อง LB 1402
- วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563
*เริ่มเรียน วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563*


ตอน 802 (ภาคพิเศษ) 16.30-19.30น. ห้อง LB 1403
- วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563
*เริ่มเรียน วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563*

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ