แสดงรายละเอียดข่าวผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา  2562

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562
ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเรียนดีสำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
จะส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนจนได้รับผลการเรียนดีและประสบความสำเร็จในการศึกษาคณะนิติศาสตร์นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารส่วนงานคณะนิติศาสตร์ได้มีมติเห็นชอบ มอบรางวัล
เรียนดีรางวัลละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 3.50 ขึ้นไป ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 43 คน ดังนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ