แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177470 ตอน 001,801 ผู้สอน อาจารย์วาทิศ โสตถิพันธุ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177470 ตอน 001,801 ผู้สอน อาจารย์วาทิศ โสตถิพันธุ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177470 ตอน 001,801 ผู้สอน อาจารย์วาทิศ โสตถิพันธุ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177470 ตอน 001,801 ผู้สอน อาจารย์วาทิศ โสตถิพันธุ์

วัน จันทร์ ที่ 23 พ.ย. 63 เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง LB 1403

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ