แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 179442 ตอน 001 ผู้สอน ผศ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 179442 ตอน 001 ผู้สอน ผศ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 179442 ตอน 001 ผู้สอน ผศ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 179442 ตอน 001 ผู้สอน ผศ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

วัน จันทร์ ที่ 23 พ.ย. 63 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง LB 1403

เริ่มเรียน วัน พฤหัสบดี ที่ 26 พ.ย. 63

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ