แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177352 องค์กรระงับข้อพิพาทและจริยธรรมฯ ตอน 001,802 ผู้สอน อ.ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177352 องค์กรระงับข้อพิพาทและจริยธรรมฯ ตอน 001,802 ผู้สอน อ.ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177352 องค์กรระงับข้อพิพาทและจริยธรรมฯ ตอน 001,802 ผู้สอน อ.ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177352 องค์กรระงับข้อพิพาทและจริยธรรมฯ ตอน 001,802 ผู้สอน อ.ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

กระบวนวิชา 177352 องค์กรระงับข้อพิพาทและจริยธรรมฯ ตอน 001 ภาคปกติ (ห้อง LB 1403) งดเรียนวันที่ ดังนี้
- วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563
- วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2563
*เริ่มเรียน วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563*

กระบวนวิชา 177352 องค์กรระงับข้อพิพาทและจริยธรรมฯ ตอน 801 ภาคพิเศษ (ห้อง LB 1404)
- งดเรียนวัน เสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2563
*แจ้งวันเริ่มเรียนให้ทราบในภายหลัง*

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ