แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177447 กฎหมายที่ดิน ตอน 801, 001 ผู้สอน อ.สุรสิทธิ์ สหัสธรรมรังษี

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177447 กฎหมายที่ดิน ตอน 801, 001 ผู้สอน อ.สุรสิทธิ์ สหัสธรรมรังษี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177447 กฎหมายที่ดิน ตอน 801, 001 ผู้สอน อ.สุรสิทธิ์  สหัสธรรมรังษี

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177447 กฎหมายที่ดิน ตอน 801, 001 ผู้สอน อ.สุรสิทธิ์ สหัสธรรมรังษี (ห้อง LB 1303)
-วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563

*เริ่มเรียนในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ