แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูล Mobility Calendar 2019 - 2020

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล Mobility Calendar 2019 - 2020 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล Mobility Calendar 2019 - 2020

ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ได้รวบรวมข้อมูล Mobility Program ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่จัดขึ้นระหว่างปี 2019 - 2020 ข้อมูลประกอบไปด้วย

- ชื่อโครงการ
- วันที่ประชาสัมพันธ์โครงการ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19)
- กำหนดหมดเขตรับสมัคร
- คุณสมบัติผู้สมัคร
- เว็บไซต์โครงการ

เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้แก่นักศึกษาที่สนใจได้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนโครงการรอบใหม่จะมาถึง จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูล Mobility Calendar จึงจะช่วยให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยนในเบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อมต่อไป

ิอนึ่ง เงื่อนไขของ Mobility Program อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบออนไลน์ ในบางมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ