แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Short-Term Student Exchange Program AY 2021 Kyoto Institute of Technology (หมดเขตรับสมัคร 20 พ.ย. 2563)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Short-Term Student Exchange Program AY 2021 Kyoto Institute of Technology (หมดเขตรับสมัคร 20 พ.ย. 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Short-Term Student Exchange Program AY 2021 Kyoto Institute of Technology (หมดเขตรับสมัคร 20 พ.ย. 2563)

ด้วย Kyoto Institute of Technology ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Short-Term Student Exchange Program AY 2021 กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน 2564 - มีนาคม 2565 กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 - 3 และระดับบัณฑิตศึกษา ได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนได้ 2 คนต่อหนึ่งภาคการศึกษา ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้
1. Application Guidelines
2. Application for Admission (Form A)
3. Recommendation Letter (Form B)
4. Health Questionnaire (Form C)
5. Application for Certificate of Eligibility [CoE]
6. Application for International House
7. Submission Checklist

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://www.kit.ac.jp/en/prospective_student/exchange-short-term-programs/ และส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อต่อไป

หมดเขตเสนอชื่อถึง Kyoto Institute of Technology ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kit.ac.jp/en/prospective_student/exchange-short-term-programs/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ