แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครสอบวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศรับสมัครสอบวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครสอบวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศรับสมัครสอบวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
๑.๒ เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

๒. กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (ปิดระบบรับสมัครเวลา ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ) โดยดำเนินการสมัครได้ทาง http://www.reg.cmu.ac.th (หัวข้อผู้สนใจเข้าศึกษา) หรือ http://www.1.reg.cmu.ac.th/ugradapply

๓. วิชาเฉพาะที่เปิดรับสมัครสอบ
วิชาความรู้ทางด้านนิติศาสตร์ (Law 1)

๔. อัตราค่าสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบคนละ ๒๕๐ บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

** สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา หรือ โทร 053-942918

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ