แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 3

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 3 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 3

กำหนดการสมัคร

>>> สำหรับผู้ไม่มีวุฒินิติศาสตร์ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ก่อนเวลา 12.00 น.
>>> สำหรับผู้มีวุฒินิติศาสตร์ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ก่อนเวลา 12.00 น
หมายเหตุ : หากเลยเวลาการสมัครที่กำหนดผู้จัดขออนุญาตทำการคัดรายชื่อออกจากระบบ

วิธีการอบรม
- หลักสูตรการอบรมประกอบด้วยภาคบรรยาย 5 หมวดวิชา และ ภาคฝึกปฏิบัติ รวม 302 ชั่วโมง
- สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่มีวุฒิการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตหรือเทียบเท่ากับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ ต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมก่อนเริ่มการอบรมตามหลักสูตร จำนวน 30 ชั่วโมง (รวมเป็น 332 ชั่วโมง)

ค่าใช้จ่าย
- ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 500 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมตลอดหลักสูตร (รวมค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม และเอกสารประกอบการอบรม) คนละ 65,000.- บาท (แบ่งจ่ายได้ 3 งวด)
- สำหรับผู้ที่ต้องอบรมในหัวข้อฝึกอบรมเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ไม่มีวุฒินิติศาสตร์บัณฑิต อีก 30 ชั่วโมง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 4,500.- บาท

กำหนดการอบรม
- อบรมเพิ่มเติมสำหรับผู้ไม่มีวุฒินิติศาสตร์บัณฑิต จำนวน 30 ชั่วโมง ประมาณต้นเดือนมีนาคม 2564 (เรียนทุกเสาร์ – อาทิตย์)
- หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง จำนวน 302 ชั่วโมง ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม – เดือนธันวาคม 2564 (เรียนทุกเสาร์ – อาทิตย์)

วิธีการชำระเงิน ค่าธรรมเนียบการสมัครสอบ จำนวน 500.- บาท
1. ชำระเป็นเงินสด ณ ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ชำระโดยโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี สาขาเชียงใหม่-ห้วยแก้ว ชื่อบัญชี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผ่านบัญชี) เลขที่บัญชี 452-210-1036

***ผู้จัดขอยกเลิกการอบรมในกรณีที่มีผู้สมัครไม่ถึง 60 คน***

รายละเอียดหลักสูตร : ไฟล์ประกอบข่าวคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ