แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน International Faculty Exchange Program (IFEP) ณ Chandigar University ประเทศอินเดีย

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน International Faculty Exchange Program (IFEP) ณ Chandigar University ประเทศอินเดีย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน International Faculty Exchange Program (IFEP) ณ Chandigar University ประเทศอินเดีย

Chandigarh University ประเทศอินเดีย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน International Faculty Exchange Program (IFEP) ณ Chandigarh University ประเทศอินเดีย กำหนดจัดขึ้นระหว่าง 18 มกราคม - 9 เมษายน 2021 โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทางวิชาการข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อดำเนินการสอนหรือการวิจัย ณ Chandigarh University ประเทศอินเดีย ระยะเวลาตั้งแต่ 1 - 12 สัปดาห์ โดยจะได้รับการสนับสนุนด้านที่พัก การเดินทางในท้องถิ่น อาหาร กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม พื้นที่ทำงาน การจัดพิมพ์เอกสารระหว่างการเข้าร่วมโครงการ และอินเตอร์เน็ต ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้
1. CV
2. Teaching Plan/ Research Plan
3. Nomination Letter from Home Faculty
4. Recommendation Letter
ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่
https://inter.edu.cmu.ac.th/news/2144-pn9bsaypi3l5v5rflbo8
ส่งเอกสารประกอบการสมัคร ที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ