แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Sungshin Women’s University Spring 2021

โครงการแลกเปลี่ยน Sungshin Women’s University Spring 2021 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Sungshin Women’s University Spring 2021

Sungshin Women’s University ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Sungshin Women’s University Spring 2021

- ระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2021
- โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเพศหญิงระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Sungshin Women’s University Spring 2021
- ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ภาคการศึกษา - 1 ปี โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตนเอง

นักศึกษาที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต้นสังกัดอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต้นสังกัดอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
3. มีความสามารถทางด้านทักษะภาษาเกาหลีหรืออังกฤษ
นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะต้องส่งเอกสารการสมัครดังนี้
1. Application Form
2. Copy of Passport
3. Official Transcript
4. Color ID Photo
5. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลี (ถ้ามี)
6. Health Examination Form
ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่
https://inter.edu.cmu.ac.th/news/2148-l0zixth1pqxufe3arpab

ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมและส่งเอกสารประกอบการสมัคร ที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ