แสดงรายละเอียดข่าวขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

คณะนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายสกลวรรณ พันเพ็ชร รหัส 532010064 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขากรศึกษาและวิชาการ ประจำปี 2553

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ