ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตอน 801 อ.ดร.วรุตน์ ทรงสุจริตกุล

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตอน 801 อ.ดร.วรุตน์  ทรงสุจริตกุล

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตอน 801 อ.ดร.วรุตน์ ทรงสุจริตกุล

ภาคพิเศษ

วัน พฤหัสบดี ที่ 22 ต.ค. 63 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1402