แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตอน 801 อ.ดร.วรุตน์ ทรงสุจริตกุล

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตอน 801 อ.ดร.วรุตน์ ทรงสุจริตกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตอน 801 อ.ดร.วรุตน์  ทรงสุจริตกุล

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตอน 801 อ.ดร.วรุตน์ ทรงสุจริตกุล

ภาคพิเศษ

วัน พฤหัสบดี ที่ 22 ต.ค. 63 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1402

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ