ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177281 กฎหมายอาญาภาคความผิด ตอน 801 อ.ดร.วรุตน์ ทรงสุจริตกุล

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177281 กฎหมายอาญาภาคความผิด ตอน 801 อ.ดร.วรุตน์  ทรงสุจริตกุล

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177281 กฎหมายอาญาภาคความผิด ตอน 801 อ.ดร.วรุตน์ ทรงสุจริตกุล

ภาคพิเศษ

วัน ศุกร์ ที่ 23 ต.ค. 63 เวลา 1630-1930 น. ห้อง LB 1404