แสดงรายละเอียดข่าวประกาศนัดหมาย นักศึกษาที่จะเข้าร่วมเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จ.ลำปาง ในกระบวนวิชา 177494 การสืบสวนสอบสวนฯ ของ รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศนัดหมาย นักศึกษาที่จะเข้าร่วมเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จ.ลำปาง ในกระบวนวิชา 177494 การสืบสวนสอบสวนฯ ของ รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศนัดหมาย นักศึกษาที่จะเข้าร่วมเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จ.ลำปาง ในกระบวนวิชา 177494 การสืบสวนสอบสวนฯ ของ รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศนัดหมาย นักศึกษาที่จะเข้าร่วมเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จ.ลำปาง ในกระบวนวิชา 177494 การสืบสวนสอบสวนฯ ของ รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

เวลา 6.30-7.00 น. ลงทะเบียน (บริเวณหน้าตึกคณะนิติฯ)
เวลา 7.00 น. เดินทางออกจากคณะนิติศาสตร์ (ล้อหมุน)
เวลา 8.30 น. เดินทางถึงศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง
เวลา 8.30-16.30 น. เยี่ยมชมดูงาน
เวลา 18.30 น. เดินทางถึงคณะนิติศาสตร์

หมายเหตุ ขอความร่วมมือนักศึกษารับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อยและแต่งกายชุดนักศึกษาสุภาพ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ