แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177405 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ตอน 001 และ 801 ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177405 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ตอน 001 และ 801 ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177405 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ตอน 001 และ 801 ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177405 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ตอน 001 และ 801 ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

วัน พุธ ที่ 28 ต.ค. 63 เวลา 9.30-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. ห้องเรียน SB 02007 (ห้องเรียนคณะสังคมศาสตร์)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ