แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (TUFS) Incoming Student Exchange Application for 2021 SPRING Entry (หมดเขตวันที่ 28 ต.ค. 2563)

ประชาสัมพันธ์ (TUFS) Incoming Student Exchange Application for 2021 SPRING Entry (หมดเขตวันที่ 28 ต.ค. 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ (TUFS) Incoming Student Exchange Application for 2021 SPRING Entry (หมดเขตวันที่ 28 ต.ค. 2563)

ด้วย Tokyo University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน(TUFS) Incoming Student Exchange Application for 2021 SPRING Entry โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
- ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ภาคการศึกษา - 1 ปี
- กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 เมษายน - กลางเดือนกรกฎาคม 2564

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนได้จำนวน 2 คนต่อปี นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL - iBT71(PBT530, CBT197), IELTS - 6.0, Cambridge CAE - Grade C, and Cambridge CPE - Grade C
2. หากนักศึกษาประสงค์สมัครเรียนในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นจะต้องมีผลคะแนน JPLT ระดับ N2
3. ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต้นสังกัดอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และอยู่ในระหว่างการศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้
1. Application form
2. Study Plan
3. Certificate of Health
4. Application for Certificate of Eligibility
5. Essay for the JASSO Scholarship
6. Latest official academic record at home university written in English or Japanese
7. A copy of Passport
8. Official documents to show sufficient funds for studying in Japan
9. 3 extra photographs (Write your name and nationality on the back side)
10. ISEPTUFS CHECKLIST

นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tufs.ac.jp/english/admission/non-degree/exchange/application.html และส่งเอกสารประกอบการสมัคร ที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ