แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Nagasaki University Spring 2021 (หมดเขต 30 ต.ค. 2563)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Nagasaki University Spring 2021 (หมดเขต 30 ต.ค. 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Nagasaki University Spring 2021 (หมดเขต 30 ต.ค. 2563)

ด้วย Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ชั้นปีที่ 1 – 3) และบัณฑิตศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาญี่ปุ่นตามที่แต่ละคณะกำหนด จำนวนไม่เกิน 5 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Nagasaki University Spring 2021 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ ฯลฯ

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://qrgo.page.link/hCUVT

และส่งเอกสารประกอบการสมัคร ที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ