แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Saga University Spring 2021 (หมดเขตรับสมัคร 26 ตุลาคม 2563)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Saga University Spring 2021 (หมดเขตรับสมัคร 26 ตุลาคม 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Saga University Spring 2021 (หมดเขตรับสมัคร 26 ตุลาคม 2563)

ด้วย Saga University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย) ที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาญี่ปุ่นตามที่แต่ละโครงการกำหนด จำนวนไม่เกิน 3 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Saga University Spring 2021 โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ ฯลฯ

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเพื่อทำ Independent Study โครงการ SPACE-E หรือ SPACE-SE กรุณาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ณ Saga University ก่อนทำการสมัครและศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1934

และส่งเอกสารประกอบการสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ