แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนออนไลน์ กระบวนวิชา 177404 กฎหมายกับสังคม ตอน 001 และ 801 อาจารย์กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศสอนออนไลน์ กระบวนวิชา 177404 กฎหมายกับสังคม ตอน 001 และ 801 อาจารย์กฤษณ์พชร โสมณวัตร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนออนไลน์ กระบวนวิชา 177404 กฎหมายกับสังคม ตอน 001 และ 801 อาจารย์กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศสอนออนไลน์ กระบวนวิชา 177404 กฎหมายกับสังคม ตอน 001 และ 801 อาจารย์กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ตอนเรียน 801 ภาคพิเศษ
- วันพฤหัสบดี ที่ 15 ต.ค. 63 เวลา 1630-1930 น.
ตอนเรียน 001 ภาคปกติ
- วัน ศุกร์ ที่ 16 ต.ค. 63 เวลา 930-1100 น.

ทั้งสองวันที่ประกาศให้นักศึกษาเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ