แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Spring Semester 2021 (หมดเขตรับสมัคร 28 ต.ค. 2563)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Spring Semester 2021 (หมดเขตรับสมัคร 28 ต.ค. 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Spring Semester 2021 (หมดเขตรับสมัคร 28 ต.ค. 2563)

ด้วย Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Spring Semester 2021 จัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม 2564 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา - 1 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีสิทธิ์เสนอชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Hirosaki University จำนวน 5 คน ต่อปี นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Check list
2. Application
3. A study plan
4. Recommendation for enrollment in the Short-Term Student exchange Program.
5. Certificate of Health
6. Self Declaration of Health
7. Confirmation
8. Certificate of enrollment issued by your home university.
9. Your most recent academic transcripts, issued by your home university.
10. Application for certificate of eligibility.
11. Four facial photos (3 x 4cms / 1.2 x 1.5 inches).
12. A copy of the front page of your passport (when available).
13. Pledge

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [url] http://www.kokusai.hirosaki-u.ac.jp/en/studyabroad/sa_page1/ [/url] และส่งเอกสารประกอบการสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ