แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ รับสมัครผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด กระบวนวิชานิติตรรกศาสตร์และภาษากฎหมาย (177104) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

ประกาศ รับสมัครผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด กระบวนวิชานิติตรรกศาสตร์และภาษากฎหมาย (177104) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ รับสมัครผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด กระบวนวิชานิติตรรกศาสตร์และภาษากฎหมาย (177104) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

กรอกใบสมัครตามเอกสารแนบได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 – วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 และส่งใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น. ณ ห้องงานบริการการศึกษา (พี่แนล) โดยมีค่าตอบแทนให้กับนักศึกษาที่เป็นผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัดด้วยค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ