ประกาศ รับสมัครผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด กระบวนวิชานิติตรรกศาสตร์และภาษากฎหมาย (177104) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ รับสมัครผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด กระบวนวิชานิติตรรกศาสตร์และภาษากฎหมาย (177104) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

กรอกใบสมัครตามเอกสารแนบได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 – วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 และส่งใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น. ณ ห้องงานบริการการศึกษา (พี่แนล) โดยมีค่าตอบแทนให้กับนักศึกษาที่เป็นผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัดด้วยค่ะ