ประกาศ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จ.ลำปาง ในกระบวนวิชา 177494 การสืบสวนสอบสวนฯ ของ รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภั

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จ.ลำปาง ในกระบวนวิชา 177494 การสืบสวนสอบสวนฯ ของ รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภั

ประกาศ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จ.ลำปาง ในกระบวนวิชา 177494 การสืบสวนสอบสวนฯ ของ รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล ประจำปีการศึกษา 1/2563

นักศึกษาที่เคยลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 177494 การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาและนิติวิทยาศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ที่ไม่ได้เข้าร่วมเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด) และมีความประสงค์จะเข้าร่วม ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ให้มาลงชื่อที่ห้องงานบริการการศึกษาฯ ชั้น 1 ภายในวัน ศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2563 ก่อนเวลา 16.00 น.

หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ไม่ต้องมาลงชื่อ