แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จ.ลำปาง ในกระบวนวิชา 177494 การสืบสวนสอบสวนฯ ของ รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภั

ประกาศ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จ.ลำปาง ในกระบวนวิชา 177494 การสืบสวนสอบสวนฯ ของ รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภั - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จ.ลำปาง ในกระบวนวิชา 177494 การสืบสวนสอบสวนฯ ของ รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภั

ประกาศ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จ.ลำปาง ในกระบวนวิชา 177494 การสืบสวนสอบสวนฯ ของ รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล ประจำปีการศึกษา 1/2563

นักศึกษาที่เคยลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 177494 การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาและนิติวิทยาศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ที่ไม่ได้เข้าร่วมเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด) และมีความประสงค์จะเข้าร่วม ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ให้มาลงชื่อที่ห้องงานบริการการศึกษาฯ ชั้น 1 ภายในวัน ศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2563 ก่อนเวลา 16.00 น.

หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ไม่ต้องมาลงชื่อ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ