แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177404 กฎหมายกับสังคม ตอน 001

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177404 กฎหมายกับสังคม ตอน 001 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177404 กฎหมายกับสังคม ตอน 001

ประกาศงดสอน ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177468 กฎหมายกับสังคม ตอน 001 อ.ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

วัน ศุกร์ ที่ 2 ก.ย. 63 เวลา 9.30-11.00 น.ณ ห้องประชุมใหญ่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ