ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177404 กฎหมายกับสังคม ตอน 001

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177404 กฎหมายกับสังคม ตอน 001

ประกาศงดสอน ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177468 กฎหมายกับสังคม ตอน 001 อ.ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

วัน ศุกร์ ที่ 2 ก.ย. 63 เวลา 9.30-11.00 น.ณ ห้องประชุมใหญ่