พิธีปิดการอบรม และพิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 2

ข่าวเด่น

 พิธีปิดการอบรม และพิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 2

ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม จัดพิธีปิดการอบรม และพิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 2 ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ทั้งนี้ โครงการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์พื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในทฤษฏี แนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง กฎหมายอื่นเกี่ยวข้อง และสร้างมาตรฐานในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ บุคคลที่สนใจทั่วไป จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนที่ตนเกี่ยวข้องให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรโดยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.)

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 3

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.053-942936 หรือ Inbox ที่ https://www.facebook.com/lawcmuservices