ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 176104 ตอน 001 ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 176104 ตอน 001 ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 176104 ตอน 001 ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

วัน ศุกร์ ที่ 25 ก.ย. 63 เวลา 14.30-16.00 น.

-เปลี่ยนแปลงห้องเรียนจากเดิม LB 1403 ย้ายมาเรียนห้อง LB 1404

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงเฉพาะวันที่ประกาศเท่านั้น