แสดงรายละเอียดข่าวAvans University of Applied Sciences Spring 2021 (หมดเขตรับสมัคร 14 ตุลาคม 2563)

Avans University of Applied Sciences Spring 2021 (หมดเขตรับสมัคร 14 ตุลาคม 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Avans University of Applied Sciences Spring 2021 (หมดเขตรับสมัคร 14 ตุลาคม 2563)

ด้วย Avans University of Applied Sciences ประเทศเนเธอแลนด์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
2. มีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวนไม่เกิน 4 คน 3. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Avans University of Applied Sciences Spring 2021 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา

รูปแบบกิจกรรม
- รูปแบบ Hybrid (เรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนแบบปกติ)

ค่าใช้จ่าย
- ผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ

ศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1931
https://magazines.avans.nl/avans-university-of-applied-sciences-for-partner-universities/cover

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
- ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ