แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Spring 2021, Chonnam National University (หมดเขต 14 ตุลาคม 2563)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Spring 2021, Chonnam National University (หมดเขต 14 ตุลาคม 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Spring 2021, Chonnam National University (หมดเขต 14 ตุลาคม 2563)

Chonnam National University สาธารณรัฐเกาหลี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Spring 2021 ณ Chonnam National University

ผู้สามารถเข้าร่วมกิจกรรม: นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

ระยะเวลา: ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2564

ค่าใช้จ่าย: นักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

หมายเหตุ: ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงการระบาดของโควิด-19 นักศึกษายังต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัววันละประมาณ 100,000 วอนต่อวัน เป็นระยะเวลา 14 วัน

เอกสารประกอบการสมัคร: นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน กรุณาส่งเอกสารการสมัคร ดังนี้

1. CV
2. Copy of Passport
3. Official Transcript
4. Certificate of Enrollment
5. English Language Proficiency Test (EPTUS, TOEFL, TOEIC)
6. Study Plan
7. Passport Photo จำนวน 3 ใบ (35 mm x 45 mm)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://international.jnu.ac.kr/user/indexSub.action?codyMenuSeq=17436&siteld=international&menuUIType=tab

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ