แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Sophia University Spring 2021 (หมดเขต 9 ตุลาคม 2563)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Sophia University Spring 2021 (หมดเขต 9 ตุลาคม 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Sophia University Spring 2021 (หมดเขต 9 ตุลาคม 2563)

ด้วย Sophia University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ภาคการศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.0 และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นตามที่หลักสูตรกำหนด เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Sophia University Spring 2021

ระยะเวลา: ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา

ค่าธรรมเนียม: ผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://qrgo.page.link/sT9to

สอบถามและส่งเอกสารประกอบการสมัคร: พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หมายเหตุ: ทั้งนี้โครงการแลกเปลี่ยนอาจมีความจำเป็นต้องถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์แทน หากสถานการณ์โควิดยังไม่ปลอดภัย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ