แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน National Chung Hsing University Spring 2021 (หมดเขต 28 กันยายน 2563)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน National Chung Hsing University Spring 2021 (หมดเขต 28 กันยายน 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน National Chung Hsing University Spring 2021 (หมดเขต 28 กันยายน 2563)

ด้วย National Chung Hsing University ไต้หวัน เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาที่ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีความสามารถทางภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ จำนวนไม่เกิน 2 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน National Chung Hsing University Spring 2021

ระยะเวลา: 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา

ค่าใช้จ่าย: ผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ

ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม:https://cmu.to/SB1eC

สอบถามเพิ่มเติมและส่งเอกสารประกอบการสมัคร: พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 28 กันยายน 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หมายเหตุ:
เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัส Covid-19 กองวิเทศสัมพันธ์จึงขอเรียนว่าหากนักศึกษาประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยและช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักด้วย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ